Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS 6/7


LAMP server là một server chạy Linux, Nginx (đọc là Engine x), MySql và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server nền tảng được giám sát bằng Nginx thay vì Apache.

install-lemp-on-centos-6-7

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LAMP bao gồm:

Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao. PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL.

Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ. I.

Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
## CentOS 7 ##
rpm Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
## CentOS 6 ##
rpm Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
## CentOS 5 ##
rpm Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Nếu bạn gặp thông báo lỗi File Not Found, có thể phiên bản RPM đã thay đổi. Bạn có thể lấy link phiên bản mới nhất ở trang wiki Fedora EPEL

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

CentOS 7/6.5/5.10

3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

 • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
 • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

Start Nginx

Start PHP-FPM

5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

Autostart Nginx

Autostart PHP-FPM

6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

Thay user và group = apache sang nginx

– Restart PHP-FPM

7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

Thêm đoạn sau vào

Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

1. Thêm MariaDB repo

Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

2. Cài đặt hoặc update MariaDB

3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

4. Cấu hình MariaDB

 • Set (Change) root password
 • Remove anonymous users
 • Disallow root login remotely
 • Remove test database and access to it
 • Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó.


Admin

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Yêu thích Networking, Security, thiết kế website, Computer... Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người.
0938.574.536

Send this to a friend